.


Ashley pro časopis Interview

21. ledna 2010 v 14:59 | xoxo-ashley |  news
New Moon co-star Michael Sheen interviewed Ashley for Interview magazine. New Moon co-star Michael Sheen Ashley rozhovor pro časopis Interview. Together with the interview come three beautiful outtakes. Spolu s rozhovoru přijdou tři krásné outtakes. Enjoy the HQ Outtakes! Užijte HQ Outtakes!
In the Twilight movies, Ashley Greene plays the saga's resident good-girl vampire, Alice Cullen-all pixie haircut and motherly touch, not a hint of bloodlust in her earnest high-school demeanor. V šeru filmy, Ashley Greene hraje sága je rezidentem dobrý-holka upír, Alice Cullen-všechny skřítek střih a mateřské dotek, ani náznak krvežíznivost v ní doopravdy vysoké-škole chování. Greene's career-and her life-has changed dramatically since she was cast in the blockbuster series. Greene kariéra-a-její život dramaticky změnil, protože ona byla obsazena v úspěšném seriálu. For one thing, teenage girls shake uncontrollably and burst into tears when they see her on the street. Pro jednu věc, dospívající dívky nekontrolovatelně třást a rozplakal se, když ji viděl na ulici. For another, it was just a couple of years ago that the 22-year-old Greene was struggling to land guest spots with no dialogue, and almost had to leave Los Angeles and return to her hometown of Jacksonville, Florida, where she'd originally planned to study psychology and law. Za druhé, to byl jen před pár lety, že 22-rok-starý Greene se snažila přistát bodů hosta bez dialogu a téměř musel opustit Los Angeles a vrátit se k jejím rodném městě Jacksonville na Floridě, kde si původně plánovaný na studium psychologie a práva. But now, she's booking movies faster than she can make them-including her first big lead, in the upcoming supernatural thriller, The Apparition. Ale teď, když je rezervace filmy rychleji, než si vydělá je-včetně její první velký náskok, v nadcházejícím nadpřirozený thriller, zjevení. Michael Sheen, Greene's co-star in Twilight and New Moon, recently caught up with the actress. Michael Sheen, Greena co-star v Twilight a New Moon, nedávno dohnal herečka.MICHAEL SHEEN: Okay. Michael Sheen: Dobře. This is my first question. Tohle je moje první otázka. This is the only really serious one, and then the rest are quite funny. To je jen jeden opravdu vážně, a pak zbytek jsou docela legrační. The first one is: As an elf, raised by humans, have you found a lot of discrimination against the fairy folk here in Hollywood? První z nich je: Jako elf, vyvýšené lidmi, jste našel spoustu diskriminace pohádky lidové tady v Hollywoodu?
ASHLEY GREENE: Well, I think they're just jealous that I sparkle and speak elfin and have cute little pointy ears. Ashley Greene: No, myslím, že jsou to jen žárlivý, že jsem jiskru a mluvit diblík a mají roztomilé špičatých uší.
SHEEN: It's true. SHEEN: Je to pravda.
GREENE: So, yes, there's discrimination. GREENE: Takže ano, je to diskriminace. But I really don't care. Ale já opravdu nezajímá.
SHEEN: You do get described as pixie-like a lot. SHEEN: Ty si popsat jako skřítek-jako hodně. In my younger days, I used to get described as sort of elf-like. Podle mého mládí, jsem se dostat popisována jako jakýsi elf-jako. I think it's probably a lot easier to deal with that if you're a pretty girl, rather than a sort of average-looking boy. Myslím, že je pravděpodobně mnohem jednodušší řešení, že pokud jste hezká holka, spíše než jakési průměrné-hledají chlapce.
GREENE: I'm sorry about your adolescence. GREENE: Omlouvám se za svého dospívání.
SHEEN: Thank you. SHEEN: Děkuji. Well, look, let's take a second and go back to the beginning, Ashley Greene. No, podívej, pojďme se druhý a vrátit na začátek, Ashley Greene. You grew up in Jacksonville, Florida. Jste vyrůstal v Jacksonville na Floridě. Is that correct? Je to pravda?
GREENE: That is correct. GREENE: To je správné.
SHEEN: Now tell me about Jacksonville. SHEEN: A teď mi povězte o Jacksonville. What's it like? Co to je? And could you please sprinkle it with some alligator stories? A mohl byste prosím, posypeme nějaký aligátor příběhy?
GREENE: I've only eaten fried alligator tail once. GREENE: Já jsem jen jedl smažené aligátora ocas jednou.
SHEEN: How was it growing up there? SHEEN: Jak to, že tam roste? Was school good? Bylo ve škole dobře? Or was it a bit of a trial? Nebo to bylo trochu procesu?
GREENE: Bylo to skvělé. I mean, it was great until I realized that there was more out there. Myslím, že to bylo skvělé, až jsem si uvědomil, že to tam bylo víc venku. I went to a public high school with a magnet program for law and psychology. Šel jsem do veřejné vysoké školy s magnetem program pro právo a psychologie. But right before my junior year, I decided that I wanted to leave and become an actress, so I graduated early and moved out to LA Now that I'm here, I can't imagine living there. Ale těsně před rok mladší než já, jsem se rozhodl, že chci odejít a stát se herečkou, a tak jsem absolvoval a brzy se odstěhoval do Los Angeles, teď jsem tady, si nedovedu představit, kteří tam žijí.
SHEEN: What happened? SHEEN: Co se stalo? You were doing law and psychology? Jste dělali, právo a psychologie?
GREENE: Yeah. GREENE: Jo. And I loved the classes. A já jsem miloval tříd. Everything was kind of set up to go on this course, which my parents absolutely loved; they were like, "Our daughter's going to go to law school or become a psychologist!" And then out of nowhere, I pulled the acting card on them. Všechno bylo druh zřízena jít na tento kurz, který moji rodiče naprosto milovali, byli jako "Naše dcera bude chodit do školy nebo se stanou zákona psycholog!" A pak se odnikud, jsem vytáhl na ně působí karty .
SHEEN: Was it out of nowhere? SHEEN: Bylo to z ničeho nic? What was it that started you thinking along those lines? Jaké to bylo, že jste začal přemýšlet v tomto směru?
GREENE: I just, for lack of a better term, fell into it-which I'm sure everyone's going to hate me for saying. GREENE: Já jen, pro nedostatek lepšího termínu, padl do it-Jsem přesvědčen, že každého z nás bude nenávidět mě, že to říkám.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.